Användningsvillkor

1. INLEDNING

Välkommen till GS Yuasa Academy – en onlinebaserad utbildningsplattform från GS Yuasa som ger användarna tillgång till onlinebaserat kursinnehåll som kan nås från vilken internetuppkopplad enhet som helst.

Dessa användningsvillkor styr din användning av vår tjänst. De utgör ett bindande kontrakt mellan dig (användaren) och GS Yuasa Battery Nordic (företaget) angående de villkor enligt vilka företaget kommer att ge användaren tillgång till GS Yuasa Academy.

GENOM ATT REGISTRERA SIG FÖR GS YUASA ACADEMYS ONLINEUTBILDNING LÄMNAR ANVÄNDAREN SITT SAMTYCKE TILL ATT FÖLJA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR.

Användaren samtycker till att skapandet av ett konto på webbplatsen har samma rättsverkan som om det hade undertecknats av användaren personligen.

2. ALLMÄNT

Dessa villkor kan då och då uppdateras för att våra metoder ska förtydligas eller för att återspegla nya eller annorlunda metoder, till exempel när vi lägger till nya funktioner i GS Yuasa Academy.

GS Yuasa förbehåller sig rätten att utan uppmaning när som helst modifiera och/eller göra ändringar i dessa användningsvillkor. Om vi gör några väsentliga ändringar av dessa användningsvillkor kommer vi att lägga upp en uppdatering på webbplatsen.

Din fortsatta användning av GS Yuasa Academy efter sådana uppdateringar innebär att du accepterar ändringarna. Vi rekommenderar att du besöker sidan med användningsvillkor regelbundet för att säkerställa att du är medveten om den senaste versionen av villkoren.

GS Yuasa kan när som helst göra ändringar på webbplatsen eller avbryta funktioners tillgänglighet efter eget gottfinnande.

All din användning av och åtkomst till GS Yuasa Academy, samt alla dina andra åtgärder som rör GS Yuasa Academy, måste överensstämma med alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive – utan begränsningar – lagar som rör upphovsrätt och annan användning av immateriella rättigheter, samt gällande sekretess och personlig identitet. Du måste gå med på att följa alla lokala regler gällande beteende online och acceptabelt innehåll.

3. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

All information som lämnas i GS Yuasa Academy, oavsett om den tillhandahålls via video, litteratur eller nedladdningsbart resursmaterial, är endast avsedd som vägledning.

Företaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella personskador eller egendomsskador som orsakas av att informationen efterlevs. Läs de officiella manualerna för att få officiell tillverkarinformation och vägledning om korrekta förfaranden. Om du känner dig osäker, sök råd från en ackrediterad fackman och försök inte göra något själv.

Företaget undantar eller begränsar på inget sätt sitt ansvar för (i) dödsfall eller personskada orsakad av dess vårdslöshet, (ii) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning eller (iii) någon annan fråga för vilken det skulle vara olagligt för företaget att undanta eller försöka undanta sitt ansvar.

4. REGISTRERING

För att behålla kontrollen över kontot och för att förhindra att någon annan får åtkomst till kontot, bör användaren inte avslöja eller dela lösenordet som är kopplat till kontot till någon annan. Du ansvarar för att uppdatera och upprätthålla riktigheten i den information du lämnar till oss i fråga om ditt konto.

Genom att registrera sig i ett team är användaren medveten om att teamrepresentanter kan se kursframsteg samt se/ändra lagrad personlig information och registrerade kursval.

5. HANTERA ETT CENTRALT KONTO

GS Yuasa Academy erbjuder organisationer möjligheten att länka enskilda konton till ett centralt konto. Som en del av denna process kan användare begära att få ett uppgraderat teamledarkonto.

Användare med teamledarfunktion kan skicka individuella inbjudningar via e-post eller ladda upp en .csv-lista med flera e-postadresser. Ett automatiskt e-postmeddelande skickas sedan till alla e-postadresser med en inbjudan att registrera sig för GS Yuasa Academy med ett konto kopplat till teamledarens organisation.

Genom att använda denna funktion genereras och skickas ett e-postmeddelande. Ett GS Yuasa Academy-konto genereras inte automatiskt. Mottagaren måste registrera sig när e-postmeddelandet har mottagits.

När e-postmeddelandena har skickats raderar GS Yuasa automatiskt all information som har angetts i systemet. Uppgifter om inbjudningsmeddelandena som skickats kommer inte att sparas. Det är upp till mottagaren att skapa ett konto för sig själv.

För följande riktlinjer kommer teamledaren som genererar inbjudningsmejlen att kallas ”Avsändaren” och den avsedda mottagaren av e-postmeddelandet ”Mottagaren”.

Avsändare som använder denna funktion godkänner följande villkor:

 • Genom att skicka e-postmeddelandena bekräftar avsändaren att de har samtycke från alla mottagare.
 • Avsändaren får inte uppträda som någon annan eller falskt låtsas vara ansluten till någon person eller enhet.
 • Avsändarens e-postadress ska vara aktiv och länkad till dennes organisation.
 • Systemet får endast användas för verksamhetsändamål.
 • Avsändarens e-postadress kommer att inkluderas i alla genererade e-postmeddelanden.
 • Det ligger på avsändarens ansvar att se till att e-postmeddelandet har mottagits och hanterats av mottagaren. GS Yuasa föreslår att du skickar ett uppföljande e-postmeddelande från ett av företagets e-postkontot för att be mottagaren att leta efter e-postmeddelandet i skräppostmappen vid behov och följa instruktionerna i det.
 • Avsändaren är medveten om att inbjudningslänken kan vidarebefordras av mottagaren och att var och en som den har vidarebefordrats till, eller som på annat sätt har åtkomst till länken, kan skapa ett GS Yuasa Academy-konto som är länkat till avsändarens konto.

6. INFORMATION OM FÖRETAGET

GS Yuasa Battery Nordic är registrerat i Sverige. Registrerad adress: Sjöåkravägen 28 56431 Bankeryd

7. PRENUMERANTENS RÄTTIGHETER, REPRESENTATIONER, BEGRÄNSNINGAR OCH SKYLDIGHETER

Användaren samtycker till att följa företagets regler som anges nedan. Företaget förbehåller sig rätten att neka en användare åtkomst om användaren, efter företagets eget gottfinnande, inte har följt dessa användningsvillkor.

Användaren lovar, samtycker till och godkänner från sin sida följande:

 • Åtkomstprivilegier får inte överföras till tredje part.
 • Användaren ska inte skaffa sig tillgång till, lagra, distribuera eller överföra några virus.
 • Användaren ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar när det gäller användningen av GS Yuasa Academy.
 • Användaren ska inte distribuera, överföra, kopiera, modifiera eller publicera något kursinnehåll eller någon del därav.
 • Användaren ska inte ta bort eller ändra några meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra äganderätter från kopior av material från GS Yuasa Academy.

8. GOTTGÖRELSE

Användaren samtycker till att fullt ut kompensera och försvara företaget och dess anställda, agenter, efterträdare och övertagare från och mot eventuella skador, förluster och kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader) till följd av krav, rättslig åtgärd eller fordran från tredje part som uppkommer på grund av brott från användarens sida mot någon representation, någon garanti, något avtal, något åtagande eller någon abonnentskyldighet enligt detta avtal.

9. FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE

Dessa användningsvillkor, tillsammans med sekretesspolicyn, utgör avtalet mellan användaren och företaget med avseende på GS Yuasa Academy-webbplatsen och ersätter alla tidigare och samexisterande överenskommelser och avtal, både skriftliga och muntliga, med avseende på tjänsterna.

BÖRJAR GÄLLA: 1 juni 2019